Trang chủ / THÔNG BÁO / Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2022 tại Phân hiệu

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  61 /TB-ĐHTL-PH                       Tp. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2022.

 

THÔNG BÁO

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi (TLS) phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/TT-BGDĐT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022;

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủy Lợi ngày 29/7/2022;

Căn cứ theo Quyết định số 98/QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi ban hành ngày 10/02/2022 quy định phân cấp ủy quyền đối với Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tại tỉnh Bình Dương.

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi (TLS) phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

STT Ngành/ Nhóm ngành Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
1 Nhóm ngành Thủy lợi (Gồm: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước) A00, A01, D01, D07 15
2 Nhóm ngành Công nghệ và quản lý (Gồm: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng) A00, A01, D01, D07 15
3 Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng và giao thông (Gồm: Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) A00, A01, D01, D07 15
4 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 16
5 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 15
6 Kế toán A00, A01, D01, D07 15
7 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D07 15
8 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 16
9 Ngôn Ngữ Anh A01, D01, D07, D08 15

Ghi chú:

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm tối thiểu 03 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng;

– Điểm Xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + tổng điểm ƯT (KV, ĐT);

– Danh mục mã tổ hợp xét tuyển: 

tổ hợp Danh sách môn tổ hợp Danh sách môn
A00 Toán, Vật lý, Hóa học D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh

  

 Nơi nhận:
– ĐUBP, BGĐ;
– Website PH-ĐHTL;
– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức - Hành Chính - Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá