Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Luận văn tốt nghiệp / Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thịnh

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thịnh

Học viên: Phan Hoài Chung

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng

Mã số: 60.58.03.02

Người hướng dẫn: TS.Phạm Phú Cường

1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, các vấn đề cơ bản về khả năng thắng thầu trong đấu thầu xây lắp của các DNXD.

Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của các DNXD, những điểm mạnh, điểm yếu, những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của các DNXD.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của các DNXD.

2. Đối tượng nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Khả năng thắng thầu trong đấu thầu xây lắp của các DNXD.

3. Phạm vi nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của các DNXD trong thời gian gần đây đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp trong những năm tiếp theo.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp như: thu thập, thống kê, phân tích, so sánh, kết hợp khái quát hóa, hệ thống hóa, phương pháp định tính kết hợp định lượng…. để tiếp cận cơ sở lý luận chung về đấu thầu xây lắp. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp cho các DNXD phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
6. Kết cấu của đề tài.
Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, và phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về đấu thầu và cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp.
Chương 2: Thực trạng về khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh.

Bài Viết Khác

Thông báo nộp bản thảo luận văn để chuẩn bị cho Hội thảo đánh giá luận văn Thạc sĩ

Kính gửi học viên, Ban Đào tạo và CTSV thông báo tới học viên về …