Trang chủ / Khoa học công nghệ / Đề tài khoa học / Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói lòng dẫn sông Cái Phan Rang và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, phát triển bền vững

Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói lòng dẫn sông Cái Phan Rang và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, phát triển bền vững

Tên nhiệm vụ Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói lòng dẫn sông Cái Phan Rang và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, phát triển bền vững
Tổ chức chủ trì Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp Tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS Lê Trung Thành
Thời gian thực hiện 01/12/2017 đến 31/05/2019
Mục tiêu nhiệm vụ – Đánh giá hiện trạng bồi xói lòng dẫn phục vụ xác định ranh giới, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực hạ lưu sông Cái Phan Rang (đoạn từ sau đập dâng Tân Mỹ ra cửa biển) tỉnh Ninh Thuận.

– Đánh giá quá trình vận chuyển bùn cát, biến hình lòng dẫn phục vụ khoanh vùng khu vực bồi xói, xác định trữ lượng cát và thời điểm khai thác hàng năm.

– Đề xuất giải pháp hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển bền vững hạ lưu sông Cái Phan Rang tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả chính của nhiệm vụ Báo cáo phân tích:

– Phân tích, đánh giá hiện trạng bồi xói lòng dẫn khu vực hạ lưu sông Cái Phan Rang tỉnh Ninh Thuận, đoạn từ sau đập Tân Mỹ ra cửa biển.

– Mô phỏng quá trình vận chuyển bùn cát và biến hình lòng dẫn khu vực sông Cái Phan Rang tỉnh Ninh Thuận.

– Đánh giá tác động của các hoạt động khai thác cát đến hình thái lòng dẫn và xác định trữ lượng cát và thời điểm khai thác hàng năm cho khu vực sông Cái Phan Rang tỉnh Ninh Thuận.

– Xác định hệ số bồi xói đặc trưng trên sông Cái Phan Rang phục vụ công tác kiểm soát sản lượng cát

– Đề xuất giải pháp hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển bền vững hạ lưu sông Cái Phan Rang tỉnh Ninh Thuận

Sản phẩm bản đồ:

Xây dựng bản đồ diễn biến bồi xói lòng sông đoạn Tân Mỹ – Nha Trinh; đoạn Nha Trinh – Lâm Cấm; đoạn Lâm Cấm ra cửa biển (tỉ lệ: 1/10.000)

Xây dựng bản đồ biến động đường bờ đoạn Tân Mỹ – Nha Trinh; đoạn Nha Trinh – Lâm Cấm; đoạn Lâm Cấm ra cửa biển (tỉ lệ: 1/15.000)

Bài Viết Khác

Đề tài khoa học xây dựng dữ liệu về hệ thống công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài ứng dụng thực tiễn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long đang là nhiệm vụ mục tiêu của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trong những năm gần đây và là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.