Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Tiêu chuẩn - Quy phạm / Một số nội dung mới trong QCVN 04-05:2012/BNNPTNT

Một số nội dung mới trong QCVN 04-05:2012/BNNPTNT

QCVN 04-05:2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế (gọi tắt là QCVN 04-05) được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012. QCVN 04-05 thay thế TCXDVN 285: 2002: Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế. So với TCXDVN 285: 2002 và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước đó, QCVN 04-05 có nhiều điểm mới lần đầu tiên được áp dụng. Dưới đây là thống kê một số điểm mới cơ bản nhất của QCVN 04-05 so với TCXDVN 285:2002:2002:

Biên tập

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Bài Viết Khác

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.