Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch thi lần 2 Tiếng Anh tăng cường khóa 61 hệ đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021

Lịch thi lần 2 Tiếng Anh tăng cường khóa 61 hệ đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

PHÂN HIỆU

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số: 31/TB-ĐHTL-PH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021 

 

THÔNG BÁO

Lịch thi lần 2 Tiếng Anh tăng cường khóa 61 hệ đại học chính quy

học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu

 

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến quý thầy, cô và sinh viên về Lịch thi lần 2 Tiếng Anh tăng cường khóa 61 hệ đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

 

Phòng thi Nội dung Ca thi Ngày Giảng đường Ghi chú
Từ phòng 01 đến phòng 02 Kỹ năng đọc, viết Ca 1

(07:00 -08:00)

03/04/2021 902,903– SG  
Từ phòng 01 đến phòng 02 Kỹ năng nghe Ca 2

(08:15 – 08:30)

03/04/2021 902,903– SG Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết
Từ phòng 01 đến phòng 02 Kỹ năng nói Ca 3

(08:45 – 12:00)

03/04/2021 902-SG 05-07 phút/SV.

Sinh viên có mặt trước 10 phút để bốc thăm

 

Sinh viên xem chi tiết số báo danh và phòng thi website: https://tlus.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:    

– Các ban, bộ môn, TT;

– Sinh viên;

– Website trường;

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

KT.GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

PSG.TS. NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

Số lượt xem bài viết: 8