Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch triển khai học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu

Kế hoạch triển khai học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   19/KH-ĐHTL-PH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  03  tháng  03 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về triển khai học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu

 

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

 

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
I Kế hoạch học và thi Tổ chức chủ yếu vào buổi tối và cuối tuần
I.1 Tổ chức học Từ 22/03/2021 đến 06/06/2021 11 tuần
I.2 Tổ chức thi Từ 07/06/2021 đến 20/06/2021 02 tuần
II Thời gian đăng ký nguyện vọng qua tài khoản Từ 06/03/2021 đến 10/03/2021 Dữ liệu đợt học 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021
III Kế hoạch triển khai chi tiết    
III.1 Thông báo danh sách các môn học dự kiến mở theo dữ liệu đăng ký nguyện vọng học của sinh viên Từ 11/03/2021 đến 12/03/2021 Được cập nhật hàng ngày những thay đổi
III.2 Ban ĐT & CTSV phối hợp cùng các Bộ môn xây dựng thời khóa biểu chi tiết Từ 15/03/2021 đến 17/03/2021  
III.3 Nhận đơn xin mở lớp (mẫu đơn kèm theo thông báo) của sinh viên đối với những môn học không dự kiến mở lớp ở mục III.1 Từ 12/03/2021 đến 15/03/2021 Đơn mở lớp hợp lệ (hoàn thành tất cả các mục)

 

III.4 Xét nguyện vọng và đăng ký cho những sinh viên mở lớp (theo đơn) với những môn học được mở lớp Từ 18/03/2021 đến 19/03/2021  
III.5 Thời gian điều chỉnh thời

khóa biểu sau khi xét nguyện

vọng

Từ 20/03/2021 đến 21/03/2021 Đăng ký bổ sung, chuyển lớp, rút học phần đăng ký học nếu không có nguyện vọng học
IV Thời gian hủy học phần Từ 22/03/2021 đến 26/03/2021 – Hủy qua tài khoản đăng ký học

– Sinh viên không hủy được những học phần thuộc danh sách sinh viên tự đăng ký mở lớp

 

Lưu ý:

  • Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhắc nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng kế hoạch.
  • Sinh viên K61và 62 đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại website http://sinhvien.tlu.edu.vn.
  • Sinh viên K60 trở về trước đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại đồng thời cả 2 website https://dangky.tlu.edu.vn và website https://sinhvien.tlu.edu.vn.

 

 

 Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để b/c)

– Các Ban,BM,TT

– Các lớp, website

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

Số lượt xem bài viết: 8