Trang chủ / THÔNG BÁO / KẾ HOẠCH Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2017-2018)

KẾ HOẠCH Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2017-2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

 Số:  03 /KH-ĐHTL-CS2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1   (2017-2018)

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Cơ sở 2- ĐHTL hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2017 – 2018) như sau:

I. Kế hoạch thực hiện:

TT Nội dung Kế hoạch thực hiện
Khóa 59 trở về trước

 

1 Cá nhân từng sinh viên tự  đánh giá (theo mẫu M1) 8/3 – 9/3/2018
2 Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Giáo viên chủ nhiệm họp xét 12/3 – 16/3/2018
3 Cơ sở 2 sau khi có kết quả học tập của sinh viên họp xét và tổng hợp kết quả (theo mẫu M2, M3) và gửi về phòng Công tác chính trị & QLSV Trước ngày 20/3/2018

Mẫu đơn: Mau 1Mau 2

II. Một số lưu ý:

  1. Tất cả các biểu mẫu và kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị các Bộ môn, các GVCN-CVHT, và các lớp lấy trên trang Website của trường tại địa chỉ: cs2.tlu.edu.vn.
  2. Đề nghị các Bộ môn, GVCN-CVHT và các lớp:

– Nhận mẫu đánh giá kết quả rèn luyện (bằng File và bằng văn bản) tại Bộ phận Tiếp sinh viên Ban Đào tạo & CTSV hoặc qua hộp thư điện tử, trên trang Web của Cơ sở 2.

– Nhập dữ liệu vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size: 13.

– Chuyển bản tổng hợp đánh giá kết quả  rèn luyện về Bộ phân tiếp sinh viên Ban Đào tạo & CTSV  (bằng công văn & gửi File theo địa chỉ Email:CTsinhviencs2@.tlu.edu.vn)

 

Nơi nhận:

–  BGĐ (để b/c);

– Các BM, GVCN-CVHT,

– Các lớp trong toàn CS2

– Trang Web Cơ sở 2;

– Lưu  VT, ĐT&CTSV.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

(Đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức - Hành Chính - Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá