Trang chủ / THÔNG BÁO / KẾ HOẠCH Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2017-2018)

KẾ HOẠCH Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2017-2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

 Số:  03 /KH-ĐHTL-CS2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1   (2017-2018)

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Cơ sở 2- ĐHTL hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2017 – 2018) như sau:

I. Kế hoạch thực hiện:

TT Nội dung Kế hoạch thực hiện
Khóa 59 trở về trước

 

1 Cá nhân từng sinh viên tự  đánh giá (theo mẫu M1) 8/3 – 9/3/2018
2 Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Giáo viên chủ nhiệm họp xét 12/3 – 16/3/2018
3 Cơ sở 2 sau khi có kết quả học tập của sinh viên họp xét và tổng hợp kết quả (theo mẫu M2, M3) và gửi về phòng Công tác chính trị & QLSV Trước ngày 20/3/2018

Mẫu đơn: Mau 1Mau 2

II. Một số lưu ý:

  1. Tất cả các biểu mẫu và kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị các Bộ môn, các GVCN-CVHT, và các lớp lấy trên trang Website của trường tại địa chỉ: cs2.tlu.edu.vn.
  2. Đề nghị các Bộ môn, GVCN-CVHT và các lớp:

– Nhận mẫu đánh giá kết quả rèn luyện (bằng File và bằng văn bản) tại Bộ phận Tiếp sinh viên Ban Đào tạo & CTSV hoặc qua hộp thư điện tử, trên trang Web của Cơ sở 2.

– Nhập dữ liệu vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size: 13.

– Chuyển bản tổng hợp đánh giá kết quả  rèn luyện về Bộ phân tiếp sinh viên Ban Đào tạo & CTSV  (bằng công văn & gửi File theo địa chỉ Email:CTsinhviencs2@.tlu.edu.vn)

 

Nơi nhận:

–  BGĐ (để b/c);

– Các BM, GVCN-CVHT,

– Các lớp trong toàn CS2

– Trang Web Cơ sở 2;

– Lưu  VT, ĐT&CTSV.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

(Đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

Số lượt xem bài viết: 8