Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Kế hoạch Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Đợt 1 năm 2021 tại Phân hiệu

Kế hoạch Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Đợt 1 năm 2021 tại Phân hiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56 /KH-ĐHTL-PH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  31 tháng 12 năm 2020

 KẾ HOẠCH

Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy 

Đợt 1 năm 2021 tại Phân hiệu

(Áp dụng tổ chức thi cho sinh viên từ K60 trở về trước)

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc và xét theo nguyện vọng của sinh viên năm cuối. Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Đăng ký thi:

– Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký thi tại website http://dangky.tlu.edu.vn vào đợt học 10 học kỳ 1 năm 2020-2021 tại mục đăng ký nguyện vọng học.

– Thời gian đăng ký thi : 07/01/2021 – 10/01/2021

2. Thời gian thi:

Dự kiến thi từ ngày: 16/01/2021 – 17/01/2021

3. Nộp lệ phí thi:

Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/1 sinh viên. Sinh viên nộp qua tài khoản ngân hàng trước ngày 13/01/2021, kết thúc thời gian trên những sinh viên không nộp lệ phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.

4. Hình thức và quy trình thi:

– Hình thức thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, đọc, viết.

– Quy trình thi:

+ Kỹ năng đọc, viết: 40 phút

+ Kỹ năng nghe: 15 phút

+ Kỹ năng nói: 7 – 10 phút/SV

Nơi nhận:      

– Ban Giám đốc (để b/c);

– Các Ban, BM, TT;

– GVCN, CVHT các lớp;

– Sinh viên các khóa 54, 55, 56,57, 58, 59, 60;

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính

 

Bài Viết Khác

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2021 tại Phân hiệu

Sáng ngày 05/05/2021 Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi đón tiếp và làm việc …