Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại Cơ sở 2 (Đợt học 6)

Kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại Cơ sở 2 (Đợt học 6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ SỞ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

———————

Số: 32/KH-ĐHTL-CS2

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019- Đợt học 6

 

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm 2018-2019- đợt học 6  mở cho sinh viên K57, K58, K59 và K56 trở về trước tại Cơ sở 2 như sau:

 

 TT

Nội dung kế hoạch Thời gian

Thời lượng

1 Thời gian đăng ký nguyện vọng 15/05/2019-21/05/2019

01 tuần

2 Thông báo môn mở dự kiến 27/05/2019-29/05/2019

03 ngày

3 Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết 30/05/2019-05/06/2019

01 tuần

4 Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp 06/06/2019-09/06/2019

04 ngày

5 Thời gian rút học phần 10/06/2019-14/06/2019

05 ngày

6 Thời gian tổ chức học 10/06/2019-14/07/2019

05 tuần

7 Thời gian tổ chức thi 15/07/2019-28/07/2019

02 tuần

 

Lưu ý:  Thầy, cô giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhắc  nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng kế hoạch.

 

Sinh viên đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại website http://dangky.tlu.edu.vn hoặc http://dkh.tlu.edu.vn .

 

 Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để b/c)

– Các Ban,BM,TT Cơ sở 2

– Các lớp, website

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS.NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc thi ảnh “Thủy lợi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”

Trường Đại học Thủy lợi triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc …