Trang chủ / Hot news / Kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2017-2018- Đợt học 4 tại Cơ sở 2

Kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2017-2018- Đợt học 4 tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ SỞ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

———————

Số:  268 /KH-ĐHTL-CS2

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng   07  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2017-2018- Đợt học 4

        Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 1 năm 2017-2018- đợt học 4  mở cho sinh viên K56, K57, K58 và K55 trở về trước tại Cơ sở 2 như sau:

 

 TT

Nội dung kế hoạch Thời gian

Thời lượng

1 Thời gian đăng ký nguyện vọng 31/07/2017-06/08/2017 5 ngày
2 Thông báo môn mở dự kiến 21/08/2017-23/08/2017 3 ngày
3 Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết 24/08/2017-28/08/2017 10 ngày
4 Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp 01/09/2017–03/09/2017 3 ngày
5 Thời gian rút học phần 04/09/2017-09/09/2017 5 ngày
6 Thời gian tổ chức học 04/09/2017-12/11/2017 10 tuần
7 Thời gian tổ chức thi 13/11/2017-26/11/2017 2 tuần

Lưu ý:  Thầy, cô giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhắc  nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng kế hoạch.

Sinh viên đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại website https://dangky.tlu.edu.vn

 

 Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để b/c)

– Các Ban,BM,TT Cơ sở 2

– Các lớp, website

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

( Đã ký )

PGS.TS.NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Dự kiến môn mở HKSS_K1_2017-2018_Đợt học 4 tại Cơ sở 2.

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …