Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch tổ chức học kỳ song song đợt học 6 học kỳ 2 năm 2016-2017

Kế hoạch tổ chức học kỳ song song đợt học 6 học kỳ 2 năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ 2
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

———————

Số:  100 /KH-ĐHTL-CS2

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng  04   năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2016-2017- Đợt học 6

        Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm 2016-2017- đợt học 6  mở cho sinh viên K54, K55, K56, K57 và K58 tại Cơ sở 2 như sau:

 

 TT Nội dung kế hoạch Thời gian Thời lượng
1 Thời gian đăng ký nguyện vọng 21/04/2017-25/04/2017 5 ngày
2 Thông báo môn mở dự kiến 26/04/2017-06/05/2017 2 tuần
3 Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết 08/05/2017-26/05/2017 3 tuần
4 Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp, rút học phần 27/05/2017–01/06/2017 6 ngày
5 Thời gian tổ chức học 05/06/2017-23/07/2017 7 tuần
6 Thời gian tổ chức thi 24/07/2017-30/07/2017 1 tuần

Lưu ý:  Thầy, cô giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhắc  nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng kế hoạch.

Sinh viên đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại website https://dangky.tlu.edu.vn

 Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c)

- Các Ban,BM,TT Cơ sở 2

- Các lớp, website

- Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS.NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Dự kiến Kế hoạch giảng dạy HKSS học kỳ 2 năm 2016-2017- Đợt học 6 xem tại đây:

KHGD HKSS HK2-2016-2017-D6

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …