Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 1 năm 2016-2017

Kế hoạch tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 1 năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 07  năm 2016

 KẾ HOẠCH

  Tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 1 năm 2016-2017

               Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 1 năm 2016-2017 mở cho sinh viên K55, K56, K57 và K54 trở về trước tại Cơ sở 2 như sau:

 

STT Nội dung kế hoạch Thời gian Thời lượng
1 Thời gian đăng ký nguyện vọng 26/07/2016 – 28/07/2016 03 ngày
2 Thông báo môn mở dự kiến,

nhận đơn đăng ký mở lớp riêng

01/08/2016 – 02/08/2016 02 ngày
3 Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết 03/08/2016 – 05/08/2016 03 ngày
4 Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp 06/08/2016 – 07/08/2016 02 ngày
5 Thời gian tổ chức học 08/08/2016 – 09/09/2016 05 tuần
6 Thời gian rút học phần 08/08/2016 – 12/08/2016 01 tuần
7 Thời gian tổ chức thi 12/09/2016 – 23/09/2016 02 tuần

Lưu ý: Thầy, cô cố vấn học tập nhắc nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức ôn tập chuẩn Tiếng Anh đầu ra K61,62,63 đợt 2 năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tổ chức các lớp ôn tập chuẩn Tiếng …