Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ giáo trình khóa 62 học kỳ 1, năm học 2020-2021

Kế hoạch phục vụ giáo trình khóa 62 học kỳ 1, năm học 2020-2021

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN  
Số… KH/PH-TTTV Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
“Phục vụ giáo trình khóa 62 học kỳ 1, năm học 2020-2021”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình khóa 62  học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau::

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách: Từ ngày 19-24/10/2020
Thời gian phục vụ giáo trình: Từ 19/10 đến 09/11/2020
Cán bộ lớp chốt danh sách sv đã mượn sách với Thư viện: Ngày 10/11 đến 13/11/2020
Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ: Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 16/11 đến 20/11/2020

Ghi chú:

Cán bộ lớp chú ý: Sau khi chốt danh sách mượn giáo trình với thư viện Ngày 10/11 đến 13/11/2020 cán bộ lớp có trách nhiệm thu tiền theo danh sách và đóng trực tiếp tại Ban Tài vụ; Khi đóng xong phải photo 01 bản có chữ ký và đóng dấu “ Đã thu tiền” của Ban Tài vụ mang gửi lại thư viện.

Nơi nhận:

– Cán bộ các lớp;
– Các Ban:Đào tạo &CTSV, Tài vụ (để kết hợp);
– Thông báo website và lưu TTTV.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Giám đốc Trung tâm

(Đã ký)

Lê Trung Thành

 

Bài Viết Khác

Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2023

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức, Phòng Tổ chức cán bộ gửi …