Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022

Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Số… KH/PH-TTTV Tp.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2022

KẾ HOẠCH
“phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022 (Đợt 4) như sau:

Phục vụ mượn giáo trình cho các khóa từ ngày 11/07/2022 đến 15/08/2022.

Sinh viên đóng tiền trực tiếp tại thư viện, không nộp cho lớp trưởng.

Thời gian mượn:

Sáng từ 8h30- 11h30’

Chiều Từ 13h30’ -16h30’

 

Ghi chú:

Sinh viên đi mượn giáo trình phải mang thẻ sinh viên.

Nơi nhận:

– Cán bộ các lớp;
– Các Ban:Đào tạo &CTSV, Tài vụ (để kết hợp);
– Thông báo website và lưu TTTV.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Giám đốc Trung tâm

(Đã ký)

Lê Trung Thành

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …