Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 2 năm học 2016-2017

Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 2 năm học 2016-2017

CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN

KẾ HOẠCH

“Phục vụ giáo trình học kỳ 2, năm học 2016-2017”

Căn cứ kế hoạch đạo tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ sách cho đợt học 2, học kỳ 2, năm học 2016-2017 như sau:

1.    Khóa 55 tại Tp. HCM
Hình thức phục vụ: Phục vụ trực tiếp, đăng ký và mượn sách theo quy trình cũ.
Thời gian đăng ký mượn sách:  16 và 19/12/2016
Thời gian đóng tiền thuê sách: 20 và 21/12/2016 tại Ban Tài vụ
Thời gian phục vụ sách tại Thư viện: Từ 21/12 đến 30/12/2016
Thời gian thu hồi giáo trình học kỳ 1: Từ 02/01 đến 06/01/2017

2.    Khóa 56 tại Bình Dương
Hình thức phục vụ: Phục vụ trực tiếp, đăng ký và mượn sách theo quy trình cũ.
Thời gian đăng ký mượn sách:  19/12/2016
Thời gian đóng tiền thuê sách: 23/12/2016 tại Ban Tài vụ Bình Dương
Thời gian phục vụ sách tại Thư viện: Từ 23/12 đến 30/12/2016
Thời gian thu hồi giáo trình học kỳ 1: Từ 02/01 đến 06/01/2017

3.    Khóa 57 tại Bình Dương
Hình thức phục vụ: Phục vụ theo hình thức mở qua phần mềm ALEPH
Thời gian phục vụ sách tại Thư viện:     Từ 20/12 đến 22/12/2016
Thời gian thống kê, trích xuất dữ liệu:    Từ 26/12 đến 30/12/2016
Thời gian thu hồi giáo trình học kỳ 1:    Từ 02/01 đến 06/01/2017
Thời gian đóng tiền thuê sách: 01 ngày, trong khoảng thời gian từ 02/01 đến 06/01/2017

4.    Khóa 58 tại Bình Dương
Hình thức phục vụ: Phục vụ theo hình thức mở qua phần mềm ALEPH
Thời gian phục vụ sách tại Thư viện:     Từ 13/02 đến 17/02/2017
Thời gian thống kê, trích xuất dữ liệu:    Từ 20/02 đến 24/02/2017
Thời gian thu hồi giáo trình học kỳ 1:    Từ 20/02 đến 24/02/2017
Thời gian đóng tiền thuê sách: 01 ngày, trong khoảng thời gian từ 20/02 đến 24/02/2017

Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2016
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Biên tập

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …