Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 1 năm học 2020-2021

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN  
Số… KH/PH-TTTV Tp.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH
“Phục vụ giáo trình học kỳ 1, năm học 2020-2021”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau:

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách:            Từ ngày 07-10/09/2020

Thời gian phục vụ giáo trình:                         Từ 07/09 đến 25/09/2020

Cán bộ lớp chốt DS sinh viên đã mượn sách với Thư viện: Ngày 28/09 đến 30/09/2020

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ:    Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 01/10 đến 08/10/2020

Thời gian trả sách HK2-2019-2020 :             Từ 21/09 đến 02/10/2020

Ghi chú:

Cán bộ lớp chú ý: Sau khi chốt danh sách mượn giáo trình với thư viện Ngày 28/09 đến 30/09/2020 cán bộ lớp có trách nhiệm thu tiền theo danh sách và đóng trực tiếp tại Ban Tài vụ; Khi đóng xong phải photo 01 bản có chữ ký và đóng dấu “ Đã thu tiền” của Ban Tài vụ mang gửi lại thư viện.

Nơi nhận:

– Cán bộ các lớp;
– Các Ban:Đào tạo &CTSV, Tài vụ (để kết hợp);
– Thông báo website và lưu TTTV.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Giám đốc Trung tâm

(Đã ký)

Lê Trung Thành

 

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …