Kế hoạch phục vụ giáo trình chung theo lớp, học kỳ 1 năm học 2023-2024

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
THƯ VIỆN

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2023

KẾ HOẠCH
“Phục vụ giáo trình chung theo lớp, học kỳ 1 năm học 2023-2024”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Thư viện xin thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 1 năm học 2023-2024, đợt phục vụ chung theo lớp như sau:

1. Tất cả sinh viên các lớp đều mượn sách học kỳ chính theo kế hoạch tại Thư viện Phân hiệu cơ sở TP.HCM; Thư viện sẽ phục vụ theo danh sách các lớp đăng ký.

2. Thời gian phục vụ giáo trình theo kế hoạch: Từ 05/09/2023 đến 30/11/2023

3. Cán bộ lớp chốt danh sách sinh viên đã mượn sách với Thư viện: Từ 23/12 đến 29/12/2023

4. Đại diện cán bộ lớp đóng tiền thuê sách cho cả lớp tại Phòng Kế hoạch – Tài chính trong tuần từ 03/01 đến 09/01/2024 (thời gian cụ thể ngày đóng tiền sẽ thông báo sau).

Lưu ý: Sau khi chốt danh sách mượn giáo trình với thư viện, cán bộ lớp có trách nhiệm thu tiền theo danh sách và đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. Khi đóng xong phải photo 01 bản có chữ ký và đóng dấu “Đã thu tiền” của Phòng Kế hoạch – Tài chính mang gửi lại thư viện lưu để làm căn cứ theo dõi, xác nhận.

Nơi nhận:

– Cán bộ các lớp;
– Các phòng: QL Đào tạo, TT&CTSV, KH-TC (để kết hợp);
– Thông báo website và lưu TV.

THƯ VIỆN
Giám đốc

(Đã ký)

Lê Trung Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *