Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2

Kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 194 TB/ĐHTL-CS2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy,  Cơ sở 2- Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học cho học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên học theo hệ tín chỉ tại Cơ sở 2 như sau:

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
I Kế hoạch học, thi và các ngày nghỉ lễ    
I.1 Đối với các khóa 56,57,58    
1 Giai đoạn 1
a. Thời gian học: 08 tuần từ 31/07/2017– 24/09/2017
b. Thời gian thi: 02 tuần từ 25/09/2017-08/10/2017
2 Giai đoạn 2
a. Thời gian học: 08 tuần từ 09/10/2017-03/12/2017
b. Thời gian thi: 02 tuần từ 04/12/2017-17/12/2017
I.2 Đối với khóa 59 (dự kiến)    
1 Học quân sự 04 tuần từ 02/10/2017-29/10/2017
2 Học kỳ chính  
a. Thời gian học: 09 tuần từ 30/10/2017-31/12/2017  
b. Thời gian thi: 03 tuần từ 01/01/201821/01/2018  
I.3 Học kỳ song song    
a. Đăng ký nguyện vọng: 1 tuần từ 31/07/2017-06/08/2017  
b. Thời gian học: 11 tuần từ 28/08/2017-12/11/2017  
c. Thời gian thi: 03 tuần từ 13/11/2017-03/12/2017  
I.4 Các ngày nghỉ lễ    Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ
1 Quốc khánh 2/9 Thứ 7 ngày 02/09/2017  Nghỉ bù vào thứ 2 ngày 04/09/2017
2 Ngày nhà giáo Việt Nam Thứ 2 ngày 20/11/2017
3 Tết dương lịch Thứ hai ngày 01/01/2017
III Kế hoạch đăng ký học và  xét nguyện vọng
1 Thời gian đăng ký học 17/07/2017-22/07/2017
a. Đối với khóa 56 Từ 9h ngày 17/07/2017-20/07/2017
b. Đối với khóa 57 Từ 9h ngày 18/07/2017-21/07/2017
c. Đối với khóa 58 Từ 9h ngày 19/07/2017-22/07/2017
d. Đối với khóa 59 (dự kiến) Từ 9h ngày 23/10/2017-26/10/2017
2 Thời gian xét nguyện vọng, điều chỉnh thời khóa biểu Từ 9h ngày 23/07/2017-27/07/2017  Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học
IV Thời gian rút học phần các môn học Trong tuần đầu tiên bắt đầu mỗi giai đoạn học tại mục I Chỉ rút học phần, không đăng ký

 

Cơ sở 2 yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

-BGĐ (để báo cáo)

-P3,P7;

-Ban ĐT&CTSV, Ban Tài vụ

-Sinh viên

-Lưu Văn thư

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2023

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức, Phòng Tổ chức cán bộ gửi …