Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Kế hoạch gặp mặt sinh viên đầu năm học 2021 – 2022 và tổng kết năm học 2020 – 2021

Kế hoạch gặp mặt sinh viên đầu năm học 2021 – 2022 và tổng kết năm học 2020 – 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

 

Số: 65/KH-ĐHTL-PH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Gặp mặt sinh viên K59 đến K62 đầu năm học 2021 – 2022

và Tổng kết năm học 2020 – 2021 khối sinh viên

 

NỘI DUNG:

  1. Đánh giá quá trình học tập, rèn luyện trong năm học 2020 – 2021, nhất là trong thời kỳ học tập theo hình thức trực tuyến; đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động trong năm học 2021 – 2022;
  2. Đề xuất nhà trường biểu dương và khen thưởng những sinh viên, những tập thể lớp sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác và tu dưỡng rèn luyện năm học 2020 – 2021 (theo Quy định xét khen thưởng sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-ĐHTL ngày 10/8/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi).
  3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
  4. Gặp mặt sinh viên và tổng kết năm học 2020 – 2021 cấp lớp

– Thời gian: ngày 03/10/2021 (Lịch họp cụ thể xem tại phụ lục 2)

– Hình thức: Trực tuyến trên Zoom Cloud Meetings

– Thành phần: Giáo viên chủ nhiệm, toàn thể sinh viên các lớp từ K59 đến K62

– Lưu ý: ngay sau buổi họp lớp, lớp trưởng các lớp:

+ Báo cáo thông tin họp lớp và kèm minh chứng hình ảnh họp lớp cho Ban Đào tạo và Công tác sinh viên theo đường link: https://forms.gle/F67p6nCpv4ijSpSu8

+ Nộp về Ban Đào tạo & CTSV chuyên viên phụ trách Nguyễn Thị Hằng, email: hangcs2@tlu.edu.vn : Báo cáo tổng kết và Danh sách đề nghị khen thưởng tập thể lớp và cá nhân sinh viên trong lớp (mẫu tại phụ lục 1).

  1. Gặp mặt sinh viên và tổng kết năm học 2020 – 2021 cấp Phân Hiệu

– Thời gian: Ngày 11/10/2021

– Hình thức: Trực tuyến trên Zoom Cloud Meetings

– Thành phần: Ban Giám Đốc, đ/d các Ban, Bộ môn, Trung tâm và toàn bộ giáo viên các Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm các lớp và toàn thể sinh viên các lớp K59 đến K62.

– Lưu ý: sau buổi tổng kết, Phân Hiệu sẽ nộp: 1/ Báo cáo tổng kết; 2/ Danh sách khen thưởng sinh viên và tập thể lớp sinh viên (theo mẫu tại phụ lục 1) cho nhà trường qua phòng Chính trị & Công tác sinh viên trước ngày 20/10/2021.

Đề nghị các lớp, các Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm triển khai thực hiện theo các nội dung trong kế hoạch.

 

Nơi nhận:                                                                             TL.GIÁM ĐỐC

– BGĐ (để b/c);                                                     TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

– Các BM, GVCN, Ban, TT;

– Các lớp K59 ÷ K62;                                                                 (đã ký)

– Lưu VT, ĐT&CTSV.                                                   PGS.TS Lê Trung Thành

 

Đính kèm:
Danh sách đề nghị khen thưởng
Danh sách các phòng họp lớp

 

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2021-2022