Trang chủ / Hành chính / Văn bản hành chính / Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số:  538 /TB-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 6  năm 2016

THÔNG BÁO

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

Triển khai Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Để đảm bảo tính thống nhất, thuận tiện và chuẩn hóa cho việc soạn thảo văn bản trong toàn trường theo đúng quy định của Nhà nước. Kể từ ngày ban hành văn bản, nhà trường sẽ từ chối nhận các văn bản không đúng hoặc không đủ thể thức và kỹ thuật trình bày theo như thông báo này.

  1. Font chữ trình bày văn bản: Times New Roman.
  2. Định lề trang văn bản:

+ Lề trên: Cách mép trên từ 20-25 mm

+ Lề dưới: Cách mép dưới từ 20-25 mm

+ Lề trái: cách mép trái từ 30-35 mm

+ Lề phải: Cách mép  phải từ 15-20 mm

  1. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản được minh họa tại các phụ lục từ I đến IV (có mẫu kèm theo):

Phụ lục I: Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản hành chính
Phụ lục II: Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản hành chính
Phụ lục III: Các mẫu trình bày văn bản hành chính
Phụ lục IV: Viết hoa trong văn bản hành chính

Mọi thông tin cần trao đổi về kỹ thuật trình bày văn bản liên hệ bộ phận văn thư  để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Và để hạn chế tối đa được các lỗi sai về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; các cá nhân, đơn vị có thể chủ động tải các mẫu văn bản hành chính ở “Văn bản hành chính” về máy tính cá nhân để tiện sử dụng.

 

Nơi nhận:
– ĐU, BGH, HĐT, CĐ, ĐTN;
– Các P,K,B,TT,Cty, Viện, CS2…;
– Trang Web, Email;
– Lưu VT, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
GS. TS Nguyễn Quang Kim