Trang chủ / Khoa học công nghệ / Đề tài khoa học / Đánh giá sức chịu tải của sông Cái và phân vùng xả nước thải vào sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

Đánh giá sức chịu tải của sông Cái và phân vùng xả nước thải vào sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

Tên nhiệm vụ Đánh giá sức chịu tải của sông Cái và phân vùng xả nước thải vào sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
Tổ chức chủ trì Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp Tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Triệu Ánh Ngọc
Thời gian thực hiện 2018-2020
Mục tiêu nhiệm vụ Xác định sức chịu tải nguồn nước sông Cái và phân vùng xả nước thải vào nguồn nước sông này đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 để làm cơ sở khoa học cho việc ban hành và phân bổ của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và nghị định số 38/2015/NĐ-CP; đồng thời, làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án bảo vệ nguồn nước sông Cái đạt Quy chuẩn chất lượng nước mặt loại A
Kết quả chính của nhiệm vụ – Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn thải, chất lượng môi trường nước sông Cái.

– Dự báo các nguồn thải vào sông Cái, diễn biến chất lượng môi trường nước sông Cái đến 2025 và tầm nhìn 2035.

– Đánh giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải và phân vùng xả thải trên sông Cái đến năm 2025 và 2035.

– Đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sông Cái hiệu quả theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

– Công bố 01 bài báo trong nước, 01 bài báo quốc tế.

– Hướng dẫn và bảo vệ thành công 02 Thạc sĩ.

Bài Viết Khác

Đề tài khoa học xây dựng dữ liệu về hệ thống công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài ứng dụng thực tiễn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long đang là nhiệm vụ mục tiêu của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trong những năm gần đây và là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.