Trang chủ / Trung tâm Tư vấn và NCTN / Cơ cấu tổ chức Trung tâm / Cơ cấu tổ chức Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Thực nghiệm

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Thực nghiệm

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

1. Ban Giám đốc

Giám đốc (đại diện pháp luật):  PGS. TS. Triệu Ánh Ngọc  

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi và trước pháp luật;

Phó Giám đốc Trung tâm giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Trung tâm giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và uỷ quyền.

2. Phòng Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính

– Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động; xây dựng tổ chức bộ máy quản lý; tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ; xây dựng và quản lý quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo chế độ chính sách và quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật;

– Xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý hoặc năm của Trung tâm.

– Quản lý văn phòng, văn thư, khánh tiết, hội họp, thi đua khen thưởng…, và các vấn đề hành chính tổng hợp khác;

– Quản lý chặt chẽ nguồn tài chính, chứng từ thu, chi và toàn bộ trang thiết bị, cơ sở vật chất của Trung tâm đảm bảo hịêu quả, tiết kiệm và theo các quy định của Nhà nước.

Phòng Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính có Kế toán trưởng do Giám đốc Trung tâm đề nghị và trình Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thuỷ lợi bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

3. Phòng Tài nguyên nước và Môi trường

– Đề xuất, lập đề cương tham gia dự tuyển, dự thầu các dự án quy hoạch, khảo sát; lập báo cáo đầu tư xây dựng; báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập dự án đầu tư xây dựng – thiết kế cơ sở; lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật; Cấp thoát nước; các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; thủy lợi phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản; xử lý và bảo vệ môi trường;

– Tư vấn thẩm định và thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; giám sát thi công xây dựng công trình; giám sát khảo sát xây dựng; tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu… thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Tư vấn chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc ký kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Xây dựng hồ sơ năng lực hoạt động khoa học công nghệ của Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát triển bền vững (Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn theo hướng đa ngành, đủ năng lực);

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Trung tâm giao.

4. Phòng Kỹ thuật công trình

– Đề xuất, lập đề cương tham gia dự tuyển, dự thầu các dự án quy hoạch, khảo sát; lập báo cáo đầu tư xây dựng; báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập dự án đầu tư xây dựng – thiết kế cơ sở; lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông; Xây dưng Dân dung, Xây dựng Công nghiêp; các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; thủy lợi phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản; xử lý và bảo vệ môi trường;

– Tư vấn thẩm định và thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; giám sát thi công xây dựng công trình; giám sát khảo sát xây dựng; tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu… thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Tư vấn chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc ký kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Xây dựng hồ sơ năng lực hoạt động khoa học công nghệ của Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát triển bền vững (Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn theo hướng đa ngành, đủ năng lực);

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Trung tâm giao.

5. Phòng Thí nghiệm và Nghiên cứu thực nghiệm

– Phối hợp với Ban Đào tạo & Công tác sinh viên và các Bộ môn hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập, thí nghiệm thực hành thuộc các môn học có liên quan;

– Giúp Giám đốc Trung tâm quản lý toàn bộ các hoạt động về thí nghiệm vật liệu xây dựng; Thí nghiệm môi trường; Kiểm định chất lượng công trình… (theo năng lực của LAS-XD công bố) và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực trên thực sự có hiệu quả;

Công tác chuyên môn, tiến hành các thí nghiệm:

+ Thí nghiệm về vật liệu xây dựng;

+ Thí nghiệm kiểm tra thép xây dựng;

+ Thí nghiệm về tính chất cơ lý của đất trong phòng và hiện trường;

+ Kiểm tra chất lượng đất đắp, bê tông, bê tông cốt thép;

+ Thí nghiệm về vật liệu hữu cơ;

+ Thí nghiệm và phân tích hóa nước (nước uống, nước cho sản xuất, nước thải các loại), hóa môi trường;

+ Các thí nghiệm khác nếu có.

6. Nhân sự

– Trung tâm được quản lý đội ngũ CB, GV, CNV; cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản; kế thừa kinh nghiệm, uy tín và toàn bộ hồ sơ năng lực hoạt động khoa học công nghệ của Cơ sở 2 hiện nay;

– Trung tâm có các cán bộ kiêm nhiệm, các cộng tác viên là các cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học kỹ thuật, các chuyên gia của Cơ sở 2 Đại học Thủy lợi và các viện, các trường đại học khác.

– Mọi cán bộ viên chức của Trung tâm có trách nhiệm tuân thủ pháp luật của Nhà nước, quy định của Trường, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơ sở 2. Và phải bảo vệ uy tín, danh dự, truyền thống, thương hiệu của Cơ sở 2 và của Trường Đại học Thủy lợi.

– Được sử dụng các trang thiết bị máy móc thí nghiệm do Cơ sở 2 trang bị, đồng thời được sử dụng các cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm khác của Nhà trường để triển khai công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.