Chương trình đào tạo Ngành Thương mại điện tử

TT Học phần  (Tiếng Việt) Học phần (Tiếng Anh) Mã học phần Tín chỉ
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG GENERAL EDUCATION 30
I.1 Lý luận chính trị Political Subjects 13
1 Pháp luật đại cương General Law GEL111 2
2 Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy MLP121 3
3 Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marxist-Leninist Political Economy MLPE222 2
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học Science socialism SCSO232 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of the Communist Party of Vietnam HCPV343 2
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Thought HCMT354 2
I.2 Kỹ năng Communication Skills 3
7 Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp Soft Skills and Entrepreneurship COPS111 3
I.3 Khoa học tự nhiên và tin học Natural Science & Informatics 8
8 Toán cho các nhà kinh tế Mathematics for Economists MAEC112 3
9 Tin học cơ bản Introduction to Informatics CSE100 2
10 Xác suất thống kê Probability and Statistics MATH254 3
I.4 Tiếng Anh English 6
11 Tiếng Anh 1 English 1 ENG213 3
12 Tiếng Anh 2 English 2 ENG224 3
I.5 Giáo dục quốc phòng National Defence Education 165t
I.6 Giáo dục thể chất Physical Education 5*
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP PROFESSIONAL EDUCATION 100
II.1 Kiến thức cơ sở khối ngành Foundation Subjects 21
13 Nguyên lý kinh tế vi mô Principles of Microeconomics ECON102 3
14 Quản trị học Management BACU101 2
15 Nguyên lý kế toán Accounting Principles ACC102 3
16 Nguyên lý kinh tế vĩ mô Principles of Macroeconomics ECON103 3
17 Pháp luật kinh tế Economic Law ELAW204 2
18 Tài chính – Tiền tệ Basics of Money and Finance ACC101 2
19 Marketing căn bản Principles of Marketing BACU102 3
20 Nguyên lý thống kê Principles of Statistics BACU203 3
II.2 Kiến thức cơ sở ngành Core Subjects 25
21 Tư duy kinh doanh và định hướng nghề nghiệp Thương mại điện tử Business Thinking and Career Orientation of E-Commerce BTCO111 3
22 Mạng máy tính Computer Networks CSE489 3
23 Thị trường thế giới và Kinh doanh thương mại quốc tế The World Market and International Trade Bussiness MITB335 3
24 Hệ thống thông tin quản lý Management Information Systems BACU313 2
25 Đồ họa Web Web Graphics WEBG223 3
26 Nhập môn Phân tích dữ liệu Introduction to Data Analytics INDA224 3
27 Thương mại điện tử căn bản Electronic Commerce BACU206 2
28 Tổ chức ngành trong nền kinh tế số Industrial Organization in Digital Economy IODE311 3
29 Phát triển hệ thống thương mại điện tử E-Commerce System Development ECSD312 3
II.3 Kiến thức ngành Core Units 44
II.3.1 Kiến thức bắt buộc Compulsory Units 32
30 Quản trị website thương mại điện tử E-Commerce Website Management WDI351 3
31 Tiếng Anh thương mại điện tử English for Electronic Commerce ENEC314 3
32 Marketing số Digital Marketing BAMA302 3
33 An toàn và bảo mật thông tin Cryptography and Network Security Principles CSE488 3
34 Logistics điện tử Electronic Logistics ELO366 2
35 Pháp luật thương mại điện tử E-Commerce Law ECL363 2
36 Chính phủ điện tử Electronic Government EGO472 2
37 Tác nghiệp thương mại điện tử E-Commerce Operations ECOP411 3
38 Thanh toán điện tử Electronic Payment EPA471 3
39 Thương mại di động Mobile Commerce MOC473 3
40 Chiến lược, kế hoạch và dự án thương mại điện tử E-Commerce Strategy, Plan and Project ESPP411 3
41 Thực hành quảng cáo điện tử Practice on Electronic Advertising PEAD412 2
II.3.2 Kiến thức tự chọn Elective Units 12
42 Quản trị nguồn nhân lực Human Resource Management BACU209 3
43 Quản trị tài chính doanh nghiệp Financial Management ACC103 3
44 Kỹ năng đàm phán Negotiation Skills NS214 2
45 Khởi nghiệp Business Startup BAEU201 2
46 Hành vi người tiêu dùng trực tuyến Online Consumer Behaviour ONCB326 2
47 Những xu hướng công nghệ mới trong thương mại điện tử New technology trends in E-Commerce NTTE326 2
48 Quản trị rủi ro Risk Management BAEU308 2
49 Quản lý chất lượng Quality Management BACU314 3
50 Quản trị chuỗi cung ứng Supply Chain Management LSCU101 3
II.4 Thực tập nghề nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp Professional internship and graduation thesis 10
51 Thực tập nghề nghiệp Professional internship PIEC421 3
52 Khóa luận tốt nghiệp Graduation thesis 7
Tổng cộng (I + II) Total Units (I+II) 130

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *