Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh

TT Môn học (Tiếng Việt) Môn học (Tiếng Anh) Mã Môn học Tín
chỉ
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG GENERAL EDUCATION 34
I.1 Lý luận chính trị Political Subjects 12
1 Pháp luật đại cương Introduction to Law ITL112 2
2 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin I Basic Principles of Marxist Leninism I IDEO111 2
3 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin II Basic Principles of Marxist Leninism II IDEO122 3
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology IDEO243 2
5 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Vietnam Communist Party’s Revolution Line IDEO234 3
I.2 Kỹ năng Communication Skills 5
6 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình Communication and Presentation Skills COPS111 3
7 Kỹ năng đàm phán Negotiation Skills NS214 2
I.3 Khoa học tự nhiên và tin học Natural Science & computer 9
8 Toán cao cấp I Advanced Mathematics 1 AM111 2
9 Toán cao cấp II Advanced Mathematics 2 AM122 2
10 Tin học văn phòng Microsoft Office MO111 3
11 Nhập môn xác suất thống kê Introduction to Probability and Statistics MATH253 2
I.4 Tiếng Anh English 8
12 Tiếng Anh I English 1 ENGL111 2
13 Tiếng Anh II English 2 ENGL122 3
14 Tiếng Anh III English 3 ENGL233 3
I.5 Giáo dục quốc phòng National Defence Education 165t
I.6 Giáo dục thể chất Physical Education 5
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP PROFESSIONAL EDUCATION 96
II.1 Cơ sở khối ngành Foundation Subjects 19
15 Nguyên lý kinh tế vi mô Principle of Microeconomics ECON335 3
16 Quản trị học Management BACU101 2
17 Nguyên lý kinh tế vĩ mô Principle of Macroeconomics ECON346 3
18 Nguyên lý kế toán Accounting Principles ACC102 3
19 Nguyên lý thống kê Principle of Statistics BACU203 3
20 Pháp luật kinh tế Economic Law ELAW326 2
21 Marketing căn bản Principles of Marketing BACU102 3
II.2 Kiến thức cơ sở ngành Core Subjects 12
22 Tài chính – Tiền tệ Basics of Money and Finance ACC101 2
23 Kinh tế quản lý Managerial Economics BACU205 2
24 Kinh doanh quốc tế International Business BACU207 2
25 Thương mại điện tử E-commerce BACU206 2
26 Thống kê doanh nghiệp Business Statistics BACU208 2
27 Lý thuyết tổ chức Organizational Theory BACU204 2
II.3 Kiến thức ngành Core Units 35
29 Quản trị nguồn nhân lực Human Resource Management BACU209 3
30 Quản trị tài chính doanh nghiệp Financial Management BACU210 3
31 Quản lý chất lượng Quality Management BACU314 2
32 Quản trị tác nghiệp Operation Management BACU411 3
33 Quản trị rủi ro Risk Management BAEU308 2
34 Hệ thống thông tin quản lý Management Information Systems BACU313 2
35 Quản trị marketing Marketing Management BACU312 2
36 Quản lý dự án Project Management BACU401 2
37 Quản trị doanh nghiệp Enterprise Administration BACU402 2
38 Khởi nghiệp Business Startup BAEU201 2
39 Kế toán quản trị I Managerial Accounting 1 ACC301 3
40 Quản trị chiến lược Strategy Management BACU316 3
41 Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng Logistics and Supply Chain Management BACU403 3
42 Thực tập ngành Quản trị kinh doanh Practice of Business Administration BACU317 3
II.4 Kiến thức tự chọn Selectives 8
41 Kinh tế lượng Econometrics ECO112 2
42 Kinh tế xây dựng I Construction  Economics I CECON316 2
43 Doanh nghiệp xã hội Social Business BAEU303 2
44 Quản trị văn phòng Office Management BAEU410 2
45 Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh Applied Game Theory in Business BAEU202 2
46 Phát triển kỹ năng quản trị Developing Management Skills BAEU304 2
47 Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế International Trade: Theory and Policy BAEU307 2
48 Kinh tế đầu tư Investment Economics IECO412
49 Thị trường chứng khoán Stock Exchange BAEU306 2
50 Quản trị công ty Corporate Governance BAEU409 2
51 Văn hóa doanh nghiệp Corporate Culture BAEU305 2
52 Quản lý nhà nước về kinh tế State management in economy SMIE412 2
53 Kế toán quản trị II Managerial Accounting 2 ACC402 2
II.5 Học phần tốt nghiệp Graduation thesis 7
II.6 Kiến thức chuyên ngành Specialist Knowledge 15
II.6.1 Quản trị kinh doanh quốc tế International Business Management 15
57 Pháp luật kinh doanh quốc tế International Business Law BAIB301 3
58 Marketing quốc tế International Marketing BAIB404 2
59 Giao dịch thương mại quốc tế International Trade Transactions BAIB302 3
60 Logistics quốc tế International Logistics BAIB403 3
61 Thanh toán quốc tế International Payment BAIB406 2
62 Quản trị tài chính quốc tế International Financial Management BAIB405 2
Tổng cộng (I + II) 130
II.6.1 Quản trị Marketing Marketing Management 15
63 Hành vi người tiêu dùng Consumer Behaviour BAMA301 3
64 Quản trị bán hàng Sales Management BAMA403 2
65 Quản trị kênh phân phối Channel management BAMA404 2
66 Marketing số Digital Marketing BAMA302 3
67 Quản trị truyền thông marketing Marketing Communication Management BAMA405 3
68 Quản trị thương hiệu Brand Management BAMA406 2
Tổng cộng (I + II) 130
II.6.1 Quản trị kinh doanh thương mại điện tử E-Commerce Management 15
69 Thanh toán điện tử E-Payment BAEC301 3
70 Kế hoạch kinh doanh Business Plan BAEC403 2
71 Marketing số Digital Marketing BAMA302 3
72 Quản trị nội dung và chăm sóc website Content Management and Website Administration BAEC404 2
73 Kinh doanh Thương mại điện tử E-Commerce Business BAEC405 3
74 Quản trị thương hiệu Brand Management BAMA406 2
Tổng cộng (I + II) 130

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *