Chương trình đào tạo Ngành Kế toán

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lao động trong môi trường toàn câu hóa, chương trình đào tạo của ngành Kế toán đã có những thay đổi cơ bản so với trước đây. Chương trình đào tạo ngành Kế toán được cập nhật từ tháng 8/2021:

TT

Học phần

Số tín chỉ

Đề cương

Kiến thức giáo dục đại cương

32

1

Pháp luật đại cương

2

Đề cương

2

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin I

2

Đề cương

3

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin II

3

Đề cương

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Đề cương

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

Đề cương

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

3

Đề cương

7

Toán cao cấp I

2

Đề cương

8

Toán cao cấp II

2

Đề cương

9

Tin học văn phòng

3

Đề cương

10

Nhập môn xác suất thống kê

2

Đề cương

11

Tiếng Anh I

2

Đề cương

12

Tiếng Anh II

3

Đề cương

13

Tiếng Anh III

3

Đề cương

14

Giáo dục quốc phòng

165t

15

Giáo dục thể chất

5*

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

98

Kiến thức cơ sở khối ngành 

16

1

Nguyên lý kinh tế vi mô

3

Đề cương

2

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

3

Đề cương

3

Pháp luật kinh tế

2

Đề cương

4

Nguyên lý thống kê

3

Đề cương

5

Marketing căn bản

3

Đề cương

6

Quản trị học

2

Đề cương

Kiến thức cơ sở ngành

12

Kiến thức bắt buộc

8

1

Tài chính – Tiền tệ

2

Đề cương

2

Nguyên lý kế toán

3

Đề cương

3

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

Đề cương

Kiến thức tự chọn

4

1

Soạn thảo văn bản kinh doanh

2

Đề cương

2

Văn hóa doanh nghiệp

2

Đề cương

3

Đạo đức nghề nghiệp kế toán

2

Đề cương

4

Kỹ năng đàm phán

2

Đề cương

Kiến thức ngành

63

Kiến thức bắt buộc

48

1

Kế toán tài chính I

3

Đề cương

2

Kế toán tài chính II

3

Đề cương

3

Phát triển kỹ năng quản trị

2

Đề cương

4

Kiểm toán căn bản

3

Đề cương

5

Kế toán quản trị I

3

Đề cương

6

Hệ thống thông tin kế toán

3

Đề cương

7

Tài chính doanh nghiệp

3

Đề cương

8

Kế toán thuế

3

Đề cương

9

Tổ chức kế toán

3

Đề cương

10

Kế toán quốc tế

3

Đề cương

11

Kế toán máy

3

Đề cương

12

Kiểm soát nội bộ

2

Đề cương

13

Phân tích báo cáo tài chính

3

Đề cương

14

Kế toán quản trị II

2

Đề cương

15

Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

3

Đề cương

16

Quản trị tác nghiệp

3

Đề cương

17

Thực tập nghề nghiệp ngành Kế toán

3

Đề cương

Kiến thức tự chọn

15

1

Kế toán DN thương mại và dịch vụ

3

Đề cương

2

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

Đề cương

3

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

3

Đề cương

4

Kế toán ngân hàng thương mại

3

Đề cương

5

Thị trường chứng khoán

2

Đề cương

6

Kế toán xuất nhập khẩu

2

Đề cương

7

Quản trị tài chính đơn vị HCSN

2

Đề cương

8

Lý thuyết tổ chức

2

Đề cương

9

Kế toán chi phí

2

Đề cương

10

Hợp nhất báo cáo tài chính

2

Đề cương

11

Tín dụng và thanh toán

2

Đề cương

12

Định mức – Đơn giá – Dự toán

2

Đề cương

13

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

2

Đề cương

14

Hợp đồng và đấu thầu xây dựng

2

Đề cương

15

Kinh tế xây dựng I

2

Đề cương

16

Pháp luật xây dựng

2

Đề cương

17

Khởi nghiệp

2

Đề cương

18

Kế toán doanh nghiệp xây dựng

3

Đề cương

19

Kiểm toán báo cáo tài chính

3

Đề cương

20

Kiểm toán nội bộ

3

Đề cương

Học phần tốt nghiệp

7

Đề cương

Tổng cộng

130

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *