Trang chủ / Trung tâm Thông tin – Thư viện (trang 8)

Trung tâm Thông tin – Thư viện

TCVN 9159 : 2012 Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN 9159 : 2012 Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 9158 : 2012 Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực

TCVN 9158 : 2012 Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 9157 : 2012 Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu

TCVN 9157 : 2012 Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 9150 : 2012 Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế

TCVN 9150 : 2012 Công trình thủy lợi - Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - Yêu cầu thiết kế, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 8646 : 2011 Công trình thủy lợi – Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8646 : 2011 Công trình thủy lợi - Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí - Yêu cầu kỹ thuật, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 8645 : 2011 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá

TCVN 8645 : 2011 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 8644 : 2011 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê

TCVN 8644:2011 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 8643 : 2011 Công trình thủy lợi – Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới

TCVN 8643 : 2011 Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 8641 : 2011 Công trình thủy lợi – Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm

TCVN 8641 : 2011 Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 8639 : 2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm

TCVN 8639 : 2011 Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm