Trang chủ / Kỹ thuật Tài nguyên nước / TNN – Đề cương môn học

TNN – Đề cương môn học

Đề cương môn học Quy hoạch hệ thống thủy lợi

TÊN HỌC PHẦN: QUY HOẠCH HỆ THỐNG THỦY LỢI Tên học phần tiếng anh: Hydraulic Systems Planning and Design Mã số:  HSPD – 451 Số tín chỉ: 2 (2-0-0) Số tiết: Tổng: 30; Trong đó:   LT: 30;   BT 0;    TN 0; ĐA: 0; BTL: 0; TQ, TT: 0; Thuộc chương …

Xem thêm