Hệ thống Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu khung đảm bảo chất lượng của mạng lưới AUN -QA

Để phát triển, thực thi, duy trì và nâng cao chất lượng trong GDĐH, các trường đại học cần thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng. Báo cáo Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO năm 2003 (UNESCO, 2003) định nghĩa đảm bảo chất lượng …

Xem thêm