Kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 năm học 2021-2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: Lịch học nội dung thực hành các học phần Giáo dục quốc phòng an ninh của học kỳ 1 năm học 2021-2022 chuyển từ ngày 13/06/2022 …

Xem thêm

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 20/7/2021 về ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Trường Đại học Thủy lợi; Phân hiệu Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Xem thêm

Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo kỳ 2 năm 2021-2022 hệ ĐHCQ tại Phân hiệu

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 20/7/2021 về ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Trường Đại học Thủy lợi; Phân hiệu Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên ĐHCQ  tại Phân …

Xem thêm

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 20/7/2021 về ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Trường Đại học Thủy lợi; Phân hiệu Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu… Chi …

Xem thêm

Thông báo về triển khai tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về triển khai tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể xem tại ĐÂY. Danh sách tài khoản phần mềm Zoom xem chi …

Xem thêm