Trang chủ / Cam kết đảm bảo chất lượng (trang 2)

Cam kết đảm bảo chất lượng

Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi năm học 2016-2017

Thực hiện nội dung Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Thuỷ lợi công khai cam kết chất lượng đào tạo năm …

Xem thêm

Quy định về công tác Khảo thí

Nhằm thống nhất việc tổ chức đánh giá và quản lý kết quả học tập của sinh viên/học viên trong toàn trường; đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong công tác đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên/học viên, góp phần …

Xem thêm

Nguyên tắc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trong Giáo dục Đại học (GDĐH) cũng có thể được xem như đánh giá một hệ thống chiến lược, chiến thuật và chức năngđảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đổng cũng như các …

Xem thêm

Các tiêu chuẩn, tiêu chí của AUN – QA

Phiên bản thứ 2 của khung AUN_QA cấp độ cơ sở giáo dục được thiết kế như một khung toàn diện bao gồm 25 tiêu chuẩn bao gồm đảm bảo chất lượng (ĐBCL) về mặt chiến lược, ĐBCL về mặt hệ thống và ĐBCL về mặt chức năng. Chi tiết: …

Xem thêm

Thuật ngữ, khái niệm và thang đánh giá của bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA

Phần này giới thiệu một số thuật ngữ, khái niệm thường xuất hiện/sử dụng trong quá trình triển khai kiểm định chất lượng (cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo). Trong phần này cũng giới thiệu thang đánh giá (7 bậc) của Bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN – …

Xem thêm

Quy trình đánh giá ngoài cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn

Để đảm bảo rằng việc đánh giá chất lượng là khách quan, độc lập, có giá trị và đáng tin cậy, mạng lưới AUN-QA đã phê chuẩn các nguyên tắc cơ bản cho quá trình đánh giá và các đánh giá viên như đã nêu trong tiêu chuẩn ISO 19011. …

Xem thêm

Giới thiệu khung đảm bảo chất lượng của mạng lưới AUN -QA

Để phát triển, thực thi, duy trì và nâng cao chất lượng trong GDĐH, các trường đại học cần thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng. Báo cáo Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO năm 2003 (UNESCO, 2003) định nghĩa đảm bảo chất lượng …

Xem thêm