Trang chủ / Cam kết đảm bảo chất lượng / Kiểm định chất lượng (trang 2)

Kiểm định chất lượng

Thuật ngữ, khái niệm và thang đánh giá của bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA

Phần này giới thiệu một số thuật ngữ, khái niệm thường xuất hiện/sử dụng trong quá trình triển khai kiểm định chất lượng (cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo). Trong phần này cũng giới thiệu thang đánh giá (7 bậc) của Bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN – …

Xem thêm

Quy trình đánh giá ngoài cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn

Để đảm bảo rằng việc đánh giá chất lượng là khách quan, độc lập, có giá trị và đáng tin cậy, mạng lưới AUN-QA đã phê chuẩn các nguyên tắc cơ bản cho quá trình đánh giá và các đánh giá viên như đã nêu trong tiêu chuẩn ISO 19011. …

Xem thêm