Trang chủ / Hành chính / Văn bản hành chính / [Cập nhật] Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản số 702/HD-ĐHTL ngày 01/9/2020

[Cập nhật] Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản số 702/HD-ĐHTL ngày 01/9/2020

Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản được minh họa tại các phụ lục từ I đến IV đính kèm Hướng dẫn số 702/HD-ĐHTL ngày 01/9/2020 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành:

Link tải:

Phụ lục I Sơ đồ các thành phần thể thức VB

Phụ lục II Chi tiết trình bày thể thức VB

Phụ lục III Quy định viết hoa

Phụ lục IV Viết tắt và các mẫu VB