Trang chủ / Tài chính / Biểu mẫu chứng từ / Các văn bản quản lý tài chính và hướng dẫn mẫu biểu thanh toán

Các văn bản quản lý tài chính và hướng dẫn mẫu biểu thanh toán

BAN TÀI VỤ – CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ

HƯỚNG DẪN MẪU BIỂU THANH TOÁN

Mẫu chứng từ thanh toán NCKH 2017

 1. Bang ke chung tu thanh toan
 2. Bang ke mua VPP
 3. Bang ke thanh toan cong tac phi
 4. Bang ke thu nhap ( 2mau)
 5. Bao cao chi tiet kinh phi de tai
 6. Bien ban nghiem thu ket qua NC KHCN
 7. Giay bien nhan
 8. Giay de nghi thanh toan tien mat
 9. Giay di duong
 10. Giay hoan tam ung
 11. Giay uy quyen ky hop dong ( 2 mau)
 12. Giay xin tam ung tien chuyen khoan
 13. Giay xin tam ung tien mat
 14. Giay xin thanh toan chuyen khoan
 15. Giay xin thanh toan tien phu cap CNDT
 16. Hoi nghi, hoi thao (1)
 17. Hop dong mua ban
 18. Hop dong thue khoan chuyen mon
 19. Hop dong thue xe (1)
 20. Hop dong voi to chuc phap nhan
 21. Lich trinh su dung xe o to
 22. Phieu giao nhan vat tu, CCDC
 23. Quyet toan de tai-PL02

Nếu Thầy/Cô cần thêm tài liệu, biểu mẫu nào thì xin gửi e-mail yêu cầu về Ban Tài vụ: bantaivu@tlu.edu.vn

Xin trân trọng cảm ơn!

Biên tập

Ban Tài vụ