Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Mẫu văn bản Đại học / Các mẫu đơn dành cho đăng ký, hủy học phần và mở lớp học phần riêng

Các mẫu đơn dành cho đăng ký, hủy học phần và mở lớp học phần riêng

TT Nội dung Chi tiết
1 Đơn đăng ký học phần Tại đây
2 Đơn hủy học phần Tại đây
3 Đơn mở lớp riêng rành cho học kỳ song song, học kỳ hè Tại đây
4 Đơn đề nghị Tại đây