Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện (trang 20)

Trung tâm Thông tin - Thư viện

TCVN 8305 : 2009 Công trình thủy lợi – Kênh đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

TCVN 8305 : 2009 Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCN 121-2002

Qui định về lập và ban hành, Qui trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi

Xem thêm