Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện (trang 19)

Trung tâm Thông tin - Thư viện

TCVN 8636 : 2011 Công trình thủy lợi – Đường ống áp lực bằng thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt

TCVN 8636 : 2011 Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực bằng thép - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 8635 : 2011 Công trình thủy lợi – Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra

TCVN 8635 : 2011 Công trình thủy lợi - Ống xi phông kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn

Xem thêm

TCVN 8306:2009 Công trình thủy lợi – Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

TCVN 8306 : 2009 Công trình thủy lợi - Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn

Xem thêm

TCVN 8305 : 2009 Công trình thủy lợi – Kênh đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

TCVN 8305 : 2009 Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCN 121-2002

Qui định về lập và ban hành, Qui trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi

Xem thêm