Trang chủ / Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Thông báo tăng cường công tác bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo thực hiện theo quy định pháp luật nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% sinh viên Phân hiệu …

Xem thêm