Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí KH1 năm học 2021-2022

V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí KH1 năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

Số:  86/TB-ĐHTL-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11  năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với sinh viên tại Phân Hiệu

Học kỳ 1, năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định 1563/QĐ-ĐHTL ngày 25/10/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi quy định về học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên Trường Đại học Thủy lợi; Nhà trường thông báo về việc miễn giảm học phí trong học kỳ 1, năm học 2021– 2022 cho sinh viên chính quy tại Phân Hiệu như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ & MỨC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
TT Đối tượng Hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí Mức

miễn giảm học phí

1 Sinh viên là con của người có công với cách mạng được hưởng ưu đãi 1/ Đơn đề nghị  miễn giảm học phí (mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công có con thuộc diện miễn giảm học phí;

4/ Bản sao thẻ Thương bệnh binh của bố/mẹ (nếu có).

100%
2 Sinh viên bị khuyết tật 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Giấy xác nhận khuyết tật của UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện.

100%
3 Sinh viên (tuổi không quá 22) không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

100%
4 Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Bản sao Giấy xác nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2021 do UBND cấp xã cấp.

100%
5 Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (nếu Sổ hộ khẩu bị thất lạc);

4/ Giấy chứng nhận vùng theo hộ khẩu có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (nếu có).

100%
6 Sinh viên người dân tộc thiểu số (không phải là người dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (nếu Sổ hộ khẩu bị thất lạc).

 

70%
7 Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Bản sao  Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

50%

 

  1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

2.1. Những sinh viên đã nộp hồ sơ, đủ điều kiện miễn giảm học phí tại kỳ I năm học 2021-2022 (có danh sách kèm theo): không phải nộp hồ sơ

2.2. Những sinh viên chưa nộp hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí, thực hiện như sau:

– Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 26/11/2021: Sinh viên khai thông tin đề nghị miễn giảm học phí theo hình thức trực tuyến tại đường link: https://forms.gle/Q1vAcogFV7ZS8KHJ7đồng thời gửi hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí theo quy định tại mục 1 về Phòng Tiếp sinh viên – Ban Đào tạo và Công tác sinh viên – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi, Số 2 Trường Sa, Phường 17, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh (bì thư đề nghị ghi rõ: Hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí);

– Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 09/12/2021: Phân Hiệu xét duyệt hồ sơ và thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí tại kỳ I năm học 2021-2022.

Ghi chú: Phân Hiệu chỉ giải quyết miễn giảm học phí kỳ I năm học 2021-2022 đối với những sinh viên nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn.

 

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Bộ môn, CVHT;

– Các lớp CQ ;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

TL/GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

     (đã ký)  

 

PGS.TS Lê Trung Thành

 

 

 

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 61 và khóa 62 HK 2 năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU Số:       /KH-ĐHTL-PH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …