Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 60 trở về trước hệ chính quy HK2 năm học 2020-2021

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 60 trở về trước hệ chính quy HK2 năm học 2020-2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

Số:       /KH-ĐHTL-PH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của
sinh viên khóa 60 trở về trước hệ chính quy HK2 năm học 2020-2021

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, Phân hiệu thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 (2020 – 2021) như sau:

  1. Đối tượng đánh giá

Sinh viên đại học K60 trở về trước hệ chính quy đang học tại trường

  1. Phương thức đánh giá

Đánh giá kết quả rèn luyện theo hình thức online.

III. Kế hoạch thực hiện:

TT Nội dung Kế hoạch thực hiện
1 Cá nhân từng sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện  (hình thức online) 23/9 đến trước 30/9/2021
2 Giáo viên chủ nhiệm đánh giá sinh viên trong lớp (Danh sách sinh viên đã thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện online do Khoa, Trung tâm, Phân hiệu Đại học Thủy lợi cung cấp) và nộp về khoa chủ quản (theo mẫu M1) Trước 05/10/2021
3 Hội đồng Phân hiệu Đại học Thủy lợi xét, tổng hợp kết quả (theo mẫu M2) và gửi về phòng Chính trị & CTSV Trước 11/10/2021
4 Hội đồng cấp trường xét và thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cho sinh viên Trước ngày 15/10/2021
  1. Một số lưu ý:
  2. Sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện với hình thức online, truy cập tại đường link: https://forms.gle/C1ZNKKq8t2Mwb23R9.
  3. Bản đánh giá online của sinh viên chỉ được chấp nhận khi sử dụng hộp thư điện tử do Nhà trường cung cấp (K59 trở về trước: dùng hộp thư có miền là wru.vn; K60: dùng hộp thư có miền là tlu.edu.vn).
  4. Ban Đào tạo & CTSV Phân hiệu Đại học Thủy lợi cung cấp danh sách sinh viên đánh giá online cho giáo viên chủ nhiệm các lớp.
  5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp gửi bản tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện về Ban Đào tạo & CTSV bằng File theo địa chỉ email: hangcs2@tlu.edu.vn)

 

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các lớp K60 trở về trước hệ chính quy;

– Trang Web PH;

– Lưu  VT, ĐT&CTSV

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Lê Trung Thành

 

 

 

 

 

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …