Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo tổ chức họp lớp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

Thông báo tổ chức họp lớp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

————–

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Số: 35/TB-ĐHTL-PH

 

Tp.HCM, ngày 6 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tổ chức họp lớp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

—————————- 

 

Để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên của Phân hiệu đạt kết quả tốt, đồng  thời quản lý chặt chẽ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của sinh viên; Nhà trường thông báo như sau:

  1. Cố vấn học tập các lớp tại Phân hiệu tổ chức họp lớp vào Thứ 6 ngày 7/5/2021 phổ biến đảm bảo 100% cho sinh viên nắm rõ và thực hiện công tác bầu cử.
  2. Để giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đi bầu cử Cố vấn học tập yêu cầu Sinh viên nộp lại bản phô tô thẻ cử tri sau ngày 23/5/2021 theo lớp sau đó nộp về Phòng tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV.
  3. Mỗi sinh viên không được khai báo bầu cử tại hai nơi.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Ban; Bộ môn;

– GVCN,CVHT các lớp.

– Các lớp chính qui;

– Trang web;

– Lưu: VT,ĐT&CTSV.

TL/GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

(đã ký)

 

 

KS Hoàng Thị Lan Anh

Bài Viết Khác

Thông báo về kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

Chi tiết file đính kèm:  Số lượt xem bài viết: 134