Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Thông báo triển khai lớp Tiếng anh tăng cường cho sinh viên khóa 62 học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo triển khai lớp Tiếng anh tăng cường cho sinh viên khóa 62 học kỳ 2 năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /TB-ĐHTL-PH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Triển khai lớp Tiếng anh tăng cường cho sinh viên khóa 62

học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 1597/QĐ- ĐHTL ngày 07/8/2019 của Trường Đại học Thủy lợi về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, điều kiện miễn học/thi và công nhận điểm tương đương đối với các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Thủy lợi;;

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo đến toàn thể sinh viên kế hoạch triển khai lớp Tiếng Anh tăng cường cho khóa 62 như sau:

  1. Đối tượng học

Những sinh viên khóa 62 có điểm thi THPT môn Ngoại ngữ năm 2020 nhỏ hơn 4 điểm (không đủ điều kiện học học phần Tiếng Anh 1), có nhu cầu học lớp Tiếng Anh tăng cường do Nhà trường tổ chức.

  1. Thời gian học

Tổng thời gian 10 tuần: Từ 22/03/2021 đến 13/06/2021

Tổng thời lượng học: 90 tiết (3 tiết/buổi)

  1. Thời gian đăng ký học:

Thời gian đăng ký học từ 15/03/2021 đến 19/03/2021 qua hệ thống đăng ký học

http://sinhvien.tlu.edu.vn

  1. Học phí

Học phí 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng)

Sinh viên nộp học phí cho Ban Tài vụ qua tài khoản ngân hàng từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị có liên quan và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để BC);

– Các BM, Ban và TT;

– Sinh viên K62, website;

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

 

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

Số lượt xem bài viết: 8