Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy tại Phân hiệu

Thông báo về triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy tại Phân hiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    01  /TB-ĐHTL-PH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021

hệ đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học  Thủy lợi

 

Căn cứ vào Quyết định số 634/QĐ-ĐHTL ngày 17/6/2020 về ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Trường Đại học Thủy lợi;

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy tại Phân hiệu, cụ thể như sau:

  1. Với kế hoạch học tập: Triển khai theo kế hoạch sau đây

 

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
Kế hoạch học và thi    
1 Đối tượng sinh viên K61 trở về trước    
1.1 Giai đoạn 1
a. Thời gian học  08 tuần từ 25/1-11/4/2021  Trong đó có 3 tuần nghỉ tết Nguyên Đán
b. Thời gian thi  02 tuần từ  12/4-25/4/2021
1.2 Giai đoạn 2
a. Thời gian học  08 tuần từ 26/4-20/6/2021
b. Thời gian thi  02 tuần từ 21/6-04/7/2021
2 Đối tượng sinh viên K62  
2.1 Giai đoạn 1
a. Thời gian học:  08 tuần từ 22/2-18/4/2021
b. Thời gian thi:  02 tuần từ  19/4-02/5/2021
2.2 Giai đoạn 2  
a. Thời gian học:  08 tuần từ 03/05-27/6/2021
b. Thời gian thi:  02 tuần từ  28/6-11/7/2021
3 Các ngày ngh l (Kế hoch hc bù nếu có s được sp xếp chi tiết tThi khóa biu)    Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ
3.1 Tết Nguyên Đán Tân Sửu 03 tuần từ 01/2-21/2/2021 (tức 20 tháng Chạp năm Canh Tý tới hết 10 tháng Giêng năm Tân Sửu)
3.2 Giỗ tổ Hùng Vương Thứ 4 ngày 21/4/2021 tức 10/3

Âm lịch

3.3 Giải phóng Miền Nam Thứ Sáu ngày 30/4/2021 Giải phóng Miền Nam Thứ Sáu ngày 30/4/2021
3.4 Quốc tế lao động Thứ Bảy ngày 01/5/2021 Nghỉ bù ngày Thứ 2 ngày 03/5/2021
Kế hoạch đăng ký nguyện vọng: Dành cho tất cả sinh viên đăng ký học lại, học nâng điểm, học vượt hoặc học môn văn bằng 2  Từ ngày 11/1-12/1/2021  K61,62 chưa hỗ trợ chức năng đăng ký nguyện vọng
Kế hoch đăng ký hc và xét

nguyn vng

1 Thời gian đăng ký học chính khóa  SV các khóa K58 về trước thực hiện theo mục III.2 và III.3
1.1 Đối với khóa 59 Từ ngày 19/1-22/1/2021  Bắt đầu từ 9h
1.2 Đối với khóa 60 Từ ngày 20/1-22/1/2021  Bắt đầu từ 9h
1.3 Đối với khóa 61 Từ ngày 20/1-22/1/2021  Bắt đầu từ 9h
1.4 Đối với khóa 62 Từ ngày 20/1-22/1/2021 Bắt đầu từ 9h
2 Thời gian xét nguyện vọng Từ ngày 20/1-22/1/2021 Căn cứ dữ liệu sinh viên đã đăng ký ở mục II
3 Thi gian đăng ký hc b sung l1 (sau khi xét nguyn vng) cho tc sinh viên t K60 v trước Từ 9h ngày 23/1-24/1/2021  Sinh viên có thể đăng ký bổ sung,chuyển lớp, hủy đăng ký học
4 Thi gian đăng ký b sung ln 2 (cho nhng môn hc bt đầu từ giai đon 2) Từ 9h ngày 08/4– 10/4/2021 Sinh viên chỉ có thể thao tác trên dữ liệu các môn học bắt đầu ở GĐ2
Thời gian rút học phần các môn học Chỉ hủy học phần
1 Giai đoạn 1 và các môn học cả học kỳ Từ ngày 25/1-29/1/2021  Bắt đầu từ 9h
2 Giai đoạn 2 Từ ngày 26/4-02/5/2021  Bắt đầu từ 9h
  1. Với kế hoạch thực hiện HPTN: sẽ có thông báo chi tiết sau
  2. Lưu ý:
  • K60 về trước sử dụng hệ thống phần mềm trên website http://dangky.tlu.edu.vn
  • K61,62 và những trường hợp K60 về trước học cùng K61,62 thì sử dụng hệ thống phần mềm

trên website http://sinhvien.tlu.edu.vn

  • Dữ liệu của 2 phần mềm nói trên là hoàn toàn độc lập nhau nên đề nghị các bạn sinh

viên K60 về trước học cùng K61,62 thì phải kiểm tra kỹ dữ liệu trên cả hai hệ thống.

  • Cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng nhiệm vụ;
  • Trung tâm thông tin – thư viện cử cán bộ kỹ thuật trực hạ tầng mạng trong thời gian sinh viên đăng ký.

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

- BGĐ (để báo cáo);

- P3,P7, Các Ban, BM,TT;

- CVHT, Sinh viên

- Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

NGUYỄN ĐĂNG TÍNH 

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

Số lượt xem bài viết: 8