Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo thu học phí Đợt học 4 & Đợt học 12 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 hệ ĐHCQ

Thông báo thu học phí Đợt học 4 & Đợt học 12 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 hệ ĐHCQ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

—————

Số: 43/TB-ĐHTL-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thu học phí Đợt học 4 & Đợt học 12 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

———————————–

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo thời hạn thu học phí Đợt học 4 và Đợt học 12 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản ATM

Nộp từ ngày 17/08 đến trước ngày 20/08/2020;

2. Thời hạn quét học phí tại Ngân hàng

Quét vào các ngày 21/08 đến hết ngày 22/08/2020;

3. Phương thức

– Sinh viên K55, 56, 57, 58, 59, 60 & 61 hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank, học phí sẽ tự động trừ trong tài khoản của sinh viên khi đến hạn đóng học phí theo thông báo của Nhà trường (tiền phải có trong tài khoản bằng tiền học phí phải đóng trong kỳ + 50.000đ tiền duy trì thẻ);

– Ngân hàng sẽ tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản của sinh viên theo lịch thông báo trên với những sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản (gồm tiền học phí + 50.000đ tiền duy trì thẻ).

Lưu ý:

– Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí theo thông báo đóng học phí mà không thấy quét học phí thì liên hệ Ban Tài vụ để được giải quyết;

– Đề nghị sinh viên đóng học phí đúng thời hạn, nếu không sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành.

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Ban; Bộ môn;

– GVCN các lớp;

– Các lớp chính quy;

– Trang web;

– Lưu: VT, Tài vụ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính 

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức - Hành Chính - Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá