Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo thu học phí lần 2 – đợt học 2 – HK2 năm học 2019 – 2020 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Thông báo thu học phí lần 2 – đợt học 2 – HK2 năm học 2019 – 2020 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /TB-ĐHTL-PH

 

Tp.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v thu học phí Lần 2 – Đợt học 2 – HK2 năm học 2019-2020

của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

—————————————-

 

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo thời hạn thu học phí Lần 2 – Đợt học 2 – học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM:

  • Nộp từ ngày 06/07 đến hết ngày 09/07/2020

2. Thời hạn quét học phí tại Ngân hàng:

  • Quét vào các ngày 10/07 đến hết ngày 11/07/2020

3. Phương thức thu:

  • Sinh viên K55, 56, 57, 58, 59, 60 & 61 hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng VietcomBank, học phí sẽ tự động trừ trong tài khoản của sinh viên khi đến hạn đóng học phí theo thông báo của nhà trường (tiền phải có trong tài khoản bằng tiền học phí phải đóng trong kỳ + 50.000đ tiền duy trì thẻ).
  • Ngân hàng sẽ tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản của sinh viên theo lịch thông báo trên với những sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản (gồm tiền học phí + 50.000đ tiền duy trì thẻ).

Lưu ý:

  • Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí theo thông báo đóng học phí mà không thấy quét học phí thì liên hệ tại Ban Tài vụ để được giải quyết.
  • Đề nghị sinh viên đóng học phí đúng thời hạn; nếu không sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành.
Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Ban; Bộ môn;   

– GVCN các lớp.

– Các lớp chính qui;

– Trang web;

– Lưu: VT,Tài vụ.

                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)           

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính           

                                                           

Bài Viết Khác

Thông báo về mức thu học phí hệ Cao học học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể học viên các lớp về mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022