Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu tổng quan / Vài nét về cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Vài nét về cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

 

cs2tphcm
Cơ sở 2 -ĐH Thủy Lợi tại TP. HCM

Sứ mệnh

Cơ sở 2 – Đại học Thuỷ lợi là cơ sở phía nam của trường Đại học Thủy Lợi, là trường đại học công lập, có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho khu vực miền nam nói riêng và cả nước nói chung; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.

Tầm nhìn

Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học đầu ngành trong lĩnh vực thuỷ lợi, thuỷ điện, tài nguyên, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; phấn đấu là một trong các trường đại học đa ngành hàng đầu của Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế.

Lịch sử phát triển

Được thành lập từ năm 1976, ngay sau khi giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, trải qua nhiều giai đoạn biến đổi, với tinh thần kiên trì phấn đấu cho mục tiêu 3 kết hợp: Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – và Phục vụ sản xuất, Cơ sở 2 – ĐH Thủy lợi đã đạt được những thành quả nhất định trong NCKH và PVSX. Các tên gọi qua các giai đoạn Đoàn ĐH1, Trung tâm ĐH1, và Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi . Đây là những mốc son đánh dấu sự phát triển của Cơ sở.

  • Đoàn Quy hoạch và khảo sát thiết kế Nam Bộ (gọi tắt là ĐH1) được thành lập tháng 12 năm 1976 theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Thủy lợi (nay là Bộ NN & PTNT); Năm 1978 được tách ra thành đoàn ĐH1 và đoàn ĐH3 (ĐH3 phụ trách khu vực Tây sông hậu). Năm 1981 hai đoàn ĐH1 và ĐH3 lại nhập thành đoàn ĐH1.
  • Ngày 8 tháng 12 năm 1986 được đổi tên thành: ‘Trung tâm kết hợpđào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành KHKT Thủy lợi tại Nam Bộ’.
  • Ngày 25 tháng 2 năm 1997 đổi tên thành: ‘Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy lợi’ theo quyết định số 288NN-TCCB/QĐ của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT.

Những quyết định thay đổi về tên gọi là đánh dấu nững mốc thời gian trên cơ sở sự thay đổi về chất và lượng cũng như nhiệm vụ đồng thời gắn liền với sự phát triển khoa học công nghệ và sự nghiệp đào tạo trong từng giai đoạn.

Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng chính

1. Cơ sở 2 – Đại Học Thuỷ Lợi tại TP. Hồ Chí Minh (viết tắt là Cơ sở 2 – ĐHTL) là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Thuỷ lợi Hà nội.

2. Cơ sở 2 – ĐHTL chịu sự chỉ đạo trực tiếp và thống nhất về mọi mặt công tác của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi, đồng thời chịu sự quản lý của chính quyền địa phương đối với những công việc có liên quan.

3. Cơ sở 2 – ĐHTL là nơi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật Thuỷ Lợi có trình độ Đại học và Sau Đại học, đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của trường Đại học Thuỷ Lợi ở phía Nam.

Nhiệm vụ chính

1. Đào tạo cán bộ KHKTcó trình độ đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực tài nguyên nước theo danh mục ngành nghề và kế họach học tập hàng năm đã được Hiệu trưởng phê duyệt và hai bộ chấp thuận với các hình thức đào tạo thích hợp: Chính qui, Tại chức, Chuyên tu, bồi dưỡng và đào tạo sau đại học.

2. Tổ chức triển khai thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối của trường.

3. Thực hiện nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo của trường, phục vụ cho sản xuất dời sống. Triển khai các đề tài NCKH khi được giao.

4. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và NCKH khi được cấp trên giao.

5. Thực hiện công tác khảo sát, qui hoạch, thiết kế, thi công các công trình Thuỷ lợi vùa và nhỏ, gắn với việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới, xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở sản xuất có liên quan. Kết hợp giảng dạy, NCKH và PVSX nhằm nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo.

6. Quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên, CN viên của nhà trường công tác tại cơ sở 2. Cải tiến công tác quản lý, đảm bảo tổ chức bộ máy gọn nhẹ có hiệu lực, sử dụng hợp lý lực lượng lao động để đạt hiệu quả cao. Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo qui chế hiện hành.

7. Tổ chức tốt đời sống vật chất và tinh thần, chăm lo sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của cán bộ, giáo viên,
Giảng dạy kết hợp NCKH & PVSX CN viên và sinh viên. Thực hiện chế dộ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, CN viên và sinh viên. Giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội của cơ sở. Đón tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho CB, GV của trường vào công tác giảng dạy tại Cơ sở 2.

8. Xây dựng qui hoạch phát triển Cơ sở 2 theo từng giai đoạn, quản lý sử dụng hợp lý cơ sở vật chất và trang thiết bị, giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, PVSX và đời sống.

9. Quản lý và phát triển vốn, tư liệu NCKH, PVSX, lưu trữ các văn bản, các kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học.

10. Tổ chức quản lý tài chính, cân đối thu chi trong phạm vi Cơ sở 2 theo hướng lấy thu từ nguồn ngân sách, thu từ nguồn phục vụ sản xuất, nguồn học phí và các nguồn khác để đảm bảo duy trì và phát triển mọi hoạt động, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất của Cơ sở 2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và nhà trường, chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo kế toán và chế độ báo cáo định kỳ với nhà trường.

Bài Viết Khác

Phim tài liệu Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Phim tài liệu Chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Cơ sở 2 - Đại học Thủy Lợi