Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

———

Số:  12 /KH-CS2-ĐT&CTSV

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————oOo———————

 

 

 

           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH
Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy
Học kỳ 1, năm học 2019-2020

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2019 – 2020) như sau:

I. Đối tượng đánh giá:

Sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy từ K61 trở về trước đang học tại trường (trừ sinh viên đã thực hiện Học phần tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 và 2020).

II. Phương thức đánh giá:

Đánh giá kết quả rèn luyện theo hình thức online.

III. Kế hoạch thực hiện:

TT

Nội dung

Kế hoạch thực hiện

1

Cá nhân từng sinh viên tự  đánh giá kết quả rèn luyện  (hình thức online)

18/3 đến 22/3/2020

2

Giáo viên chủ nhiệm đánh giá sinh viên trong lớp (Danh sách sinh viên đã thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện online do Ban Đào tạo và CTSV cung cấp) và nộp về khoa chủ quản (theo mẫu M1) 23/3 đến 25/3/2020

3

Hội đồng Cơ sở 2 xét, tổng hợp kết quả (theo mẫu M2) và gửi về phòng Chính trị & CTSV Trước 29/3/2020

4

Hội đồng cấp trường xét và thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cho sinh viên

30/3 đến 03/4/2020

IV. Một số lưu ý:

1. Sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện với hình thức online, truy cập tại đường link: https://forms.gle/1qAy9p2zZRVYyWc67.

Bản đánh giá online của sinh viên chỉ được chấp nhận khi sử dụng hộp thư điện tử do Nhà trường cung cấp (K59 trở về trước: dùng hộp thư có miền là wru.vn; K60 trở về sau: dùng hộp thư có miền là tlu.edu.vn).

2. Ban Đào tạo và CTSV Cơ sở 2 cung cấp danh sách sinh viên đánh giá online cho giáo viên chủ nhiệm các lớp.

3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp gửi file Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá điểm rèn luyện lớp phụ trách theo địa chỉ email: CTsinhvienCS2@ tlu.edu.vn.

4. Đối với sinh viên K57 trở về trước chưa tốt nghiệp và học tập vào học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 tại Cơ sở 2 vẫn thực hiện đánh giá điểm rèn luyện với hình thức online theo thông báo.

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các BM, GVCN-CVHT,

– Các lớp trong toàn CS2

– Trang Web Cơ sở 2;

– Lưu  VT, ĐT&CTSV

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

(đã ký)

 

PGS.TS Lê Trung Thành

Bài Viết Khác

Thông báo về việc dự lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …