Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Tổng hợp các Quy định của Nhà trường

Tổng hợp các Quy định của Nhà trường

BẢNG TỔNG HỢP CÁC QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

TT

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành văn bản

Nội dung

1 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện 1687/QĐ-ĐHTL Ngày 18/08/2016 Tại đây
2 Tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến 1684/QĐ-ĐHTL Ngày 15/08/2016 Tại đây
3 Quy định về xét khen thưởng & kỷ luật 1656/QĐ-ĐHTL Ngày 10/08/2016 Tại đây
4 Quy chế sinh viên ngoại trú 788 TB/ĐHTL Ngày 05/08/2010 Tại đây
5 Quy định về học phí và miễn, giảm học phí 1475 /QĐ-ĐHT Ngày 20/07/2016 Tại đây
6 Quy định về đào tạo môn học GDTC 1225/ĐHTL-QĐ Ngày 24/06/2016 Tại đây
7 Quy định về công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên từ khoá 54 hệ đại học chính quy trở về sau 785 /QĐ-ĐHTL Ngày 01/03/2016 Tại đây
8 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng, liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 1369/QĐ-ĐHTL Ngày 18/08/2015 Tại đây
9 Quy định về học bổng và trợ cấp xã hội

1055 /QĐ-ĐHTL

Ngày 30/07/2014

Tại đây

10 Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy thuộc Chương trình tiên tiến 681/QĐ-ĐHTL Ngày 30/05/2014 Tại đây
11 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần môn học

617/QĐ-ĐHTL

Ngày 23/05/2014

Tại đây

12 Nội quy học tập trên giảng đường

599 /QĐ-ĐHTL

Ngày 20/05/2014

Tại đây

13 Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học, Cao đẳng & Liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

1305/QĐ-ĐHTL

Ngày 01/08/2013

Tại đây

14 Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường

1496 /QĐ-ĐHTL

Ngày 21/12/2009

Tại đây

 

Bài Viết Khác

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017