Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá hè năm 2019 và Kỳ 1 năm học 2019-2020, chi tiết trong file sau:

TBdangkyoktxhe2019
TBdangkyoktxky1nam2019

DonXinoKTX19

Bài Viết Khác

Thông báo hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, TCXH và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, TCXH và Hỗ …