Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo về việc bố trí xe đưa sinh viên khóa 62 tại Bình Dương về TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc bố trí xe đưa sinh viên khóa 62 tại Bình Dương về TP. Hồ Chí Minh

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

BAN ĐÀO TẠO & CTSV

———

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Số:      /TB-ĐHTL-PH-ĐT

 

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v bố trí xe đưa sinh viên khóa 62 tại Bình Dương về Tp. Hồ Chí Minh

—————————————-

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2020-2021, Ban Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo sau khi kết thúc học Giáo dục thể chất, sinh viên khóa 62 sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục học tập. Nhà trường bố trí xe đưa sinh viên về Tp Hồ Chí Minh như sau:

1. Thời gian khởi hành: từ 9h00 ngày 10/10/2020 ( Bố trí 1 xe 2 chuyến ).

2. Địa điểm: Xe đón tại Khu giảng đường Phân hiệu trường Đại học Thủy Lợi – Bình Dương về Tp. Hồ Chí Minh.

Đề nghị toàn thể sinh viên khóa 62 thực hiện theo thông báo./.

Nơi nhận: 

–   Ban Giám đốc (để b/c);

–   Các Bộ môn;

–   Ban TCHCQT;

–   Các lớp trong PH;

–   Lưu VT, ĐT&CTSV.

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG  BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

(đã ký)

 

PGS.TS Lê Trung Thành

Bài Viết Khác

K59,60,61-Lịch thi GĐ1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tổ chức cho K59,60,61 tại Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi