Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về kế hoạch học tập, thi kết thúc học phần, thời gian đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên K58, 59, 60, 61 và các khóa 57 trở về trước tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi

Thông báo về kế hoạch học tập, thi kết thúc học phần, thời gian đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên K58, 59, 60, 61 và các khóa 57 trở về trước tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    74  /TB-ĐHTL-CS2
Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, đăng ký học và xét nguyện vọng

học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên K58, 59, 60, 61 và các khóa 57

trở về trước tại Cơ sở 2 – Đại học  Thủy lợi

          Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy, Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch học tập, thi kết thúc học phần, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học cho học kỳ II năm học 2019-2020 cho các đối tượng sinh viên K58, 59, 60, 61 và các khóa 57 trở về trước học theo hệ tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi như sau:

 

TT

Nội dung Thời gian

Ghi chú

Kế hoạch học và thi    
1 Đối với các khóa 58,59,60    
1.1 Giai đoạn 1    
a. Thời gian học  3,5 tuần từ 23/12/2019-15/01/2020

4,5 tuần từ 06/02/2020-08/03/2020

 
b. Thời gian thi  02 tuần từ 09/03/2020-22/03/2020  
1.2 Giai đoạn 2    
a. Thời gian học  09 tuần từ 23/03/2020-24/05/2020  
b. Thời gian thi  02 tuần từ 25/05/2020-07/06/2020  
2 Đối với khóa 61    
2.1 Giai đoạn 1    
a. Thời gian học:  8,5 tuần từ 06/02/2020-05/04/2020  
b. Thời gian thi:  2 tuần từ 06/04/2020-19/04/2020  
2.2 Giai đoạn 2:    
a. Thời gian học:  08 tuần từ 20/04/2020-14/06/2020  
b. Thời gian thi:  02 tuần từ 15/06/2020-28/06/2020  
3 Các ngày nghỉ lễ    Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ
3.1 Tết dương lịch Thứ 4 ngày 01/01/2020  
3.2 Nghỉ tết nguyên đán Canh Tý Từ thứ 5 ngày 16/01/2020 đến hết thứ 4 ngày 05/02/2020 (Tức ngày 22/12 năm Kỷ Hợi đến ngày 12/01 năm Canh Tý)  
3.3 Giỗ tổ Hùng Vương 10/03 ÂL Thứ 5 ngày 02/04/2020  
3.4 Giải phóng miền Nam (30/04) và Quốc tế lao động (01/05) Thứ 5 ngày 30/04/2020

Thứ 6 ngày 01/05/2020

 
Kế hoạch đăng ký nguyện vọng: Dành cho tất cả sinh viên đăng ký học lại, học nâng điểm, học vượt hoặc học môn văn bằng 2  Từ ngày 07/12/2019-09/12/2019  Sinh viên không đăng ký các môn học sẽ tổ chức chính khóa cho ngành, khóa học của mình tại năm học 2019-2020
Kế hoạch đăng ký học và  xét nguyện vọng    
1 Thời gian đăng ký học  
1.1 Đối với khóa 58 17/12/2019-20/12/2019  
1.2 Đối với khóa 59 17/12/2019-20/12/2019  
1.3 Đối với khóa 60 17/12/2019-20/12/2019  
1.4 Đối với khóa 61 30/12/2019-04/01/2020  
1.5 Đối với các khóa 57 trở về trước đăng ký học cùng:

Các khóa 58,59,60

Khóa 61

 

 

17/12/2019-20/12/2019

30/12/2019-04/01/2020

 
2 Thời gian xét nguyện vọng, điều chỉnh thời khóa biểu 19/12/2019-20/12/2019 Căn cứ dữ liệu sinh viên đã đăng ký ở mục II
3 Thời gian điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần tổ chức sau khi xét nguyện vọng Từ 09h ngày 21/12/2019-22/12/2019  Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học
Thời gian rút học phần các môn học Chỉ rút học phần, không đăng ký
1 Giai đoạn 1 và các môn học cả học kỳ Từ 9h ngày 23/12/2019-27/12/2019  
2 Giai đoạn 2 Từ 9h ngày 23/03/2020-27/03/2020  

Lưu ý:

  • Cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng nhiệm vụ;
  • Trung tâm thông tin – thư viện cử cán bộ kỹ thuật trực hạ tầng mạng trong thời gian sinh viên đăng ký.

Cơ sở 2 yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

– BGĐ (để báo cáo);

– P3,P7, Ban Tài vụ;

– CVHT, Sinh viên

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2 ——— Số:  12 /KH-CS2-ĐT&CTSV       …